Verejné dokumenty

Smernica o organizačnom zabezpečení aktivít na EZŠ.

Smernica o organizačnom zabezpečení aktivít


Smernica na čiastočnú úhradu príspevkov spojených so vzdelávaním v EZŠ.

Smernica_na_čiastočnú_úhradu_príspevkov_spojených_so_vzdelávaním_v_EZŠ


Zmluva o nájme budovy s CzECAV Staré Mesto.

CZ nájomná zmluva – 25.7.2022


Manuál práce počas dištančného vzdelávania platný od 1.9.2021

Manual_EZS


Klasifikačný poriadok 2022/2023

Klasifikačný poriadok


Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre Evanjelickú základnú školu a Výchovný program ŠKD sú k nahliadnutiu na sekretariáte na pracovisku Palisády 57. A bude doplnený aj tu. ŠkVP_2021_2022


Školský poriadok

V školskom poriadku sú uvedené práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov.

Smernica k stravovaniu žiakov

Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania v Školskej jedálni pri Evanjelickej základnej škole, Palisády 57, Bratislava.


Smernica na úhradu príspevku v školskom klube detí

Smernica je platná od 1.2.2021.


Správy o činnosti školy

Správy o činnosti školy podávajú prehľad o výchovno vzdelávacej činnosti, priestorovom zabezpečení chodu školy, úspechoch školy, silných a slabých stránkach školy.

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018 a správa spirituálky

2018-2019 a správa spirituálky

2019-2020 a správa spirituálky

2020-2021 a správa spirituálky.

2021-2022 a správa spirituálky.


Zmluvy, faktúry a objednávky

V súlade s ustanoveniami zákona 546/2010 zverejňujeme zmluvy, faktúry a objednávky.

Núcem – zmluva č. 1692/2013 Evanjelická základná škola o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu.

Núcem – zmluva č. 65/2014 Evanjelická základná škola o bezodplatnom prevode majetku štátu š.65/2014.


Verejné obstarávanie

Oprava strechy a fasády školy Palisády 57

23.06.2014

Oprava strechy a fasády školy Palisády 57.

Oprava podlahovej krytiny

23.06.2014

Zákazka – oprava podlahovej krytiny.