Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Verejné dokumenty

Smernica o organizačnom zabezpečení aktivít na EZŠ.

Smernica o organizačnom zabezpečení aktivít


Zmluva o vzdelávaní na Evanjelickej Základnej škole.

Zmluva o vzdelávaní na Evanjelickej základnej škole v Bratislave


Zmluva o nájme budovy s CZ ECAV Bratislava-Staré Mesto.

CZ nájomná zmluva – 25.7.2022


Klasifikačný poriadok 2023/2024

Klasifikačný poriadok


Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre Evanjelickú základnú školu a Výchovný program ŠKD sú k nahliadnutiu na sekretariáte na pracovisku Palisády 57. A bude doplnený aj tu. ŠkVP_2021_2022


Školský poriadok

V školskom poriadku sú uvedené práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov.

Prihláška na vzdelávanie v základnej škole.

Prihláška na vzdelávanie v základnej škole


Správy o činnosti školy

Správy o činnosti školy podávajú prehľad o výchovno vzdelávacej činnosti, priestorovom zabezpečení chodu školy, úspechoch školy, silných a slabých stránkach školy.

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018 a správa spirituálky

2018-2019 a správa spirituálky

2019-2020 a správa spirituálky

2020-2021 a správa spirituálky.

2021-2022 a správa spirituálky.


Zmluvy, faktúry a objednávky

V súlade s ustanoveniami zákona 546/2010 zverejňujeme zmluvy, faktúry a objednávky.

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu nucem_65-2014

Núcem – zmluva č. 1692/2013 Evanjelická základná škola o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu.

 


2023-2024

ZMLUVA_FINQ_2023

DOHODA_NIVAM_2023

Zmluva o najme nebytovych priestorov c. 01_2024 NIVAM

BEZPEX Zmluva c. BA022404 o poskytovani poradenskych a konzultacnych sluzieb