Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Predmetové komisie a metodické združenie ZŠ

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

 

Metodické združenie:

Vedúca MZ:

PaedDr. Elena Kačalová

Členovia MZ:

Mgr. Monika Fábinánová

Mgr. Viera Motlíková

Mgr. Marcela Wlodarska

 

ŠKD: 

Vedúci ŠKD:

Mgr. Roman Smutek

Vychovávatelia:

Mgr. Zuzana Krnová

Bc. Marta Víznerová (zastupovanie)

 

Predmetové komisie:

Jazyk a komunikácia:

Vedúca PK:

PhDr. Vladimíra Vrajová, PhD.

Členovia PK:

Mgr. Renáta Karbanová

Mgr. Anna Kerekrétyová

Bc. Renáta Lauko

PaedDr. Elena Kačalová

Mgr. Monika Fábiánová

Mgr. Lucia Liptáková

Mgr. Vanda Niková

 

Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Človek a svet práce

Vedúci PK:

Mgr. Janko Svetlík

Členovia PK:

Mgr. Miroslav Kerekréty

Mgr. Danijela Jagošová

Mgr. Michal Nosko

 

Človek a hodnoty

Vedúca PK: 

Mgr. Miroslav Kerekréty

Členovia PK:

Mgr. Danijela Jagošová

 

Matematika a svet informácií, Človek a príroda

Vedúca PK: 

Mgr. Valéria Maruniaková

Členovia PK:

Mgr. Valéria Maruniaková

Bc. Martin Kubala

PhDr. Vladimíra Vrajová, PhD.

Mgr. Danijela Jagošová

RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.

Mgr. Lucia Liptáková

 

Človek a spoločnosť

Vedúci PK: 

Mgr. Lucia Liptáková

Členovia PK:

PhDr. Vladimíra Vrajová, PhD.

Mgr. Michal Nosko

Mgr. Janko Svetlík

Mgr. Vanda Niková

Výchovný poradca, kariérový poradca, koordinátor prevencie

Mgr. Danijela Jagošová

 

 

Koordinátor pre finančnú gramotnosť

Mgr. Miroslav Kerekréty