Predmetové komisie a metodické združenie ZŠ

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

Metodické združenie.

V školskom roku 2021/2022 pracuje na 1. stupni Evanjelickej základnej školy metodické združenie v nasledovnom zložení:

Vedúca MZ:

Mgr. Petra Palkovičová, triedna učiteľka III.A

Členovia MZ:

Mgr. Lucia Porvazníková, triedna učiteľka I.A

PaedDr. Anna Pukajová, triedna učiteľka II.A

Mgr. Hedviga Valková, triedna učiteľka IV.A

 

Vedúca ŠKD: : Mgr. Judita Horváthová

Vychovávatelia:

Mgr. Zuzana Krnová

Bc. Miroslav Hlinka

Mgr. Lucia Porvazníková

Mgr. Judita Horváthová

 

Predmetové komisie:

5. – 9. ročník

Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis – Občianska náuka – Výtvarná výchova – Hudobná výchova – Telesná výchova

Vedúca PK:

Mgr. Eva Šallingová

Členovia PK:

Mgr. Eva Adamove

Mgr. Danijela Jagošová

Mgr. Petra Palkovičová

Mgr. Eva Šallingová

Mgr. Janko Svetlík

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Cudzie jazyky

Vedúca PK:

Mgr. Eva Adamove

Členovia PK:

Mgr. Simona Danišová

Mgr. Petra Palkovičová

PaedDr. Anna Pukajová

Mgr. Lucia Porvazníková

Mgr. Iveta Šimove

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Náboženská výchova

Vedúca PK: 

Mgr. Danijela Jagošová

Členovia PK:

Mgr. Karolína Konopeusová

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Matematika a prírodné vedy

Vedúca PK: 

Mgr. Anna Holická

Členovia PK:

Mgr. Eva Šallingová

RNDr. Mgr. Ján Goč

Mgr. Danijela Jagošová

Mgr. Petra Palkovičová

Mgr. Hedviga Valková

Mgr. Janko Svetlík

 

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Metodické združenie

V školskom roku 2020/2021 pracuje na 1. stupni EZŠ metodické združenie v nasledovnom zložení:

 

Vedúca MZ:

Mgr. Petra Palkovičová, triedna IV.A

Členovia MZ:

Mgr. Soňa Koťianová, triedna II.A

Ing. Ľudmila Lipovská Lišková, triedna III.A

PaedDr. Anna Pukajová, triedna I.A

 

Vedúca ŠKD: 

Mgr. Judita Horváthová

 

Mgr. Zuzana Krnová

Bc. Marta Viznerová

 

Piaty až ôsmy ročník – predmetové komisie

Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis – Občianska náuka – Výtvarná výchova – Hudobná výchova – Telesná výchova

Vedúca PK:

Mgr. Eva Šallingová

Členovia PK:

Mgr. Eva Adamove

Mgr. Danijela Jagošová

Mgr. Anna Kampová

Mgr. Janko Svetlík

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Cudzie jazyky

Vedúca PK:

Mgr. Eva Adamove

Členovia PK:

Mgr. Simona Danišová, triedna VII.A

Mgr. Anna Kampová, triedna V.A

Mgr. Petra Palkovičová, triedna IV. A

PaedDr. Anna Pukajová, triedna I.A

Mgr. Janko Svetlík

Patrícia Sára Šimková

Mgr. Iveta Šimove

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Náboženská výchova

Vedúca PK: 

Mgr. Danijela Jagošová

Členovia PK:

Mgr. Karolína Konopeusová

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Matematika a prírodné vedy

Vedúca PK: 

Mgr. Anna Holická

Členovia PK:

Mgr. Eva Šallingová

RNDr. Mgr. Ján Goč

Mgr. Danijela Jagošová

 

Harmonogram EZŠ: http://www.evlyceum.sk/palisadnici/harmonogram-zs/