Predmetové komisie a metodické združenie ZŠ

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

Metodické združenie.

Vedúca MZ:

Mgr. Jana Tesáková

Členovia MZ:

Mgr. Lenka Wosková

PaedDr. Anna Pukajová

Mgr. Judita Horváthová

 

Vedúca ŠKD: 

Vychovávatelia:

Mgr. Zuzana Krnová

Bc. Miroslav Hlinka

Mgr. Judita Horváthová

 

Predmetové komisie:

5. – 9. ročník

Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis – Občianska náuka – Výtvarná výchova – Hudobná výchova – Telesná výchova

Vedúca PK:

Mgr. Eva Šallingová

Členovia PK:

Mgr. Eva Melišová

Mgr. Danijela Jagošová

Mgr. Eva Šallingová

Mgr. Janko Svetlík

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Cudzie jazyky

Vedúca PK:

Mgr. Eva Melišová

Členovia PK:

PaedDr. Anna Pukajová

Mgr. Iveta Šimove

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Náboženská výchova

Vedúca PK: 

Mgr. Danijela Jagošová

Členovia PK:

Mgr. Karolína Konopeusová

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

Matematika a prírodné vedy

Vedúca PK: 

Mgr. Eva Šallingová

Členovia PK:

Mgr. Eva Šallingová

Mgr. Danijela Jagošová

Mgr. Janko Svetlík