Predmetové komisie a metodické združenie ZŠ

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

Metodické združenie:

Vedúca MZ:

Mgr. Jana Tesáková

Členovia MZ:

Mgr. Lenka Wosková

PaedDr. Anna Pukajová

Mgr. Judita Horváthová

 

 

ŠKD: 

Vedúca ŠKD:

Mgr. Judita Horváthová

Vychovávatelia:

Mgr. Zuzana Krnová

Bc. Miroslav Hlinka

 

 

Predmetové komisie:

Jazyk a komunikácia:

Vedúca PK:

Mgr. Iveta Šimove

Členovia PK:

Mgr. Eva Melišová

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

 

Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Človek a svet práce

Vedúci PK:

Mgr. Janko Svetlík

Členovia PK:

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

Mgr. Danijela Jagošová

 

Človek a hodnoty

Vedúca PK: 

Mgr. Karolína Konopeusová

Členovia PK:

Mgr. Danijela Jagošová

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

 

 

Matematika a svet informácií, Človek a príroda, Človek a spoločnosť

Vedúca PK: 

Neobsadené

Členovia PK:

Mgr. Valéria Maruniaková

Bc. Martin Kubala

Bc. Miroslav Hlinka

 

 

 

Výchovný poradca, kariérový poradca, koordinátor prevencie

Mgr. Danijela Jagošová