PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Mgr. Lenka Wosková

lenka.woskova@ezs.ba

triedna učiteľka 1. A

učiteľka pre I. stupeň

 

Mgr. Judita Horváthová

judita.horvathova@ezs.ba

triedna učiteľka 2. A

učiteľka pre I. stupeň

vychovávateľka v ŠKD

tel. kontakt do ŠKD: +421 950 862 890

 

PaedDr. Anna Pukajová

anna.pukajova@ezs.ba

triedna učiteľka 3. A

učiteľka pre I. stupeň, 

riaditeľka školy

 

Mgr. Jana Tesáková

jana.tesakova@ezs.ba

triedna učiteľka 4. A

učiteľka pre I. stupeň

 

Mgr. Danijela Jagošová

danijela.jagosova@ezs.ba

triedna učiteľka 5. A

učiteľka: evanjelické náboženstvo, výtvarná výchova

výchovný poradca

 

Mgr. Eva Adamove

eva.adamove@ezs.ba

triedna učiteľka 6. A

učiteľka: slovenský jazyk

vedúca školskej knižnice

 

Mgr. Janko Svetlík

janko.svetlik@ezs.ba

triedny učiteľ 7. A

učiteľ: telesná výchova, technika

 

Mgr. Ľuboslava Žitňanová

luboslava.zitnanova@ezs.ba

triedna učiteľka 8. A

učiteľka: nemecký jazyk, evanjelické náboženstvo, hudobná výchova

 

Mgr. Simona Danišová

simona.danisova@ezs.ba

triedna učiteľka 9. A

učiteľka: anglický jazyk

 

Mgr. Eva Šallingová

eva.sallingova@ezs.ba

učiteľka: dejepis, biológia, občianska náuka, environmentálna výchova

 

Mgr. Iveta Šimove

iveta.simove@ezs.ba

učiteľka: anglický jazyk

 

Mgr. Karolína Konopeusová

karolina.konopeusova@ezs.ba

učiteľka: evanjelické náboženstvo

duchovná správkyňa školy

 

Mgr. Oliver Smida

oliver.smida@ezs.ba

učiteľ: matematika, informatika

 

Mgr. Miroslav Hlinka

miroslav.hlinka@ezs.ba

učiteľ: geografia, fyzika, chémia

vychovávateľ v ŠKD

tel. kontakt do ŠKD: +421 950 862 890

 

Mgr. Zuzana Krnová

zuzana.krnova@ezs.ba

vychovávateľka v ŠKD

tel. kontakt do ŠKD: +421 950 862 890

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov pre rodičov

–  utorok po vyučovaní, najneskôr do 15:30h.

–  len vopred dohodnutý termín a forma
   konzultácie (osobne, on-line, e-mailom a i.) prostredníctvom vyššie uvedených
   kontaktov.