Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Poplatky

Smernica na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí pre školský rok 2023/2024

V súlade s ustanoveniam zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva riaditeľka Evanjelickej základnej školy,
Palisády 57, Bratislava (ďalej len EZŠ) túto
Smernicu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
Školského klubu detí
pre školský rok 2023/2024

1. Príspevok je určený na náklady spojené s výchovno-vzdelávacím procesom žiakov
v Školskom klube detí (ďalej len ŠKD), ktorý je súčasťou EZŠ.

2. Za každé dieťa
a. s pravidelnou (riadnou, neskrátenou formou) dochádzkou je výška mesačného príspevku 35 €.
b. ktorého rodič prihlásil na skrátenú formu dochádzky je výška mesačného príspevku 10 €. (skrátená forma dochádzky: ranný ŠKD, čas   určený na obed žiaka, účasť na tematickej činnosti). Príspevok platí aj v prípade, ak je poskytovaná čo i len jedna z týchto činnosti.

3. Príspevok je zákonný zástupca povinný uhrádzať mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

4. Platba poplatku do ŠKD sa realizuje iba bezhotovostným spôsobom:
     bankové spojenie: VÚB banka
     číslo účtu: SK73 0200 0000 0026 0601 6153, BIC: SUBASKBX
     variabilný symbol: individuálny – pridelený školou – dostupný na EduPage EZŠ
     konštantný symbol: 0965
     špecifický symbol: ročník, ktorý žiak v škole navštevuje
     správa pre prijímateľa: meno a priezvisko ŽIAKA

5. Prihlásiť alebo úplne odhlásiť žiaka z ŠKD je možné 5 dní pred novým mesiacom. Odhlásenie musí byť písomnou formou a je potrebné ho  odovzdať príslušnej vychovávateľke, prípadne na sekretariáte školy.

6. Ak rodič odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za daný mesiac. Telefonické odhlasovanie nie je možné.

7. Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD môže byť znížený v prípade ak:
– zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (nízkopríjmová rodina),
– zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

8. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a bol na nezaplatenie úhrady upozornený, vedenie školy rozhodne o vyradení dieťaťa z ŠKD.

9. Táto Smernica je platná a záväzná pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých deti sú prijaté k dochádzke do ŠKD.

10. Smernica nadobúda platnosť dňa 01. 09. 2024

_________________________
Bratislava, 03. 08. 2024 PaedDr. Anna Pukajová, riaditeľka EZŠ

 


Smernica na čiastočnú úhradu nákladov spojených so vzdelávaním v EZŠ pre školský rok 2023/2024

Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06 Bratislava
V súlade s ustanoveniami Zmluvy o vzdelávaní pre školský rok 2023/2024 vydáva Evanjelická základná škola, Palisády 57, Bratislava (ďalej len EZŠ) túto
SMERNICU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
SPOJENÝCH SO VZDELÁVANÍM V EZŠ
pre školský rok 2023/2024

1. Príspevok 25,00 €/mesačne je určený na náklady spojené s výchovno-vzdelávacím procesom žiakov EZŠ.

2. S ohľadom znížiť finančnú zaťaženosť viacdetných rodín, škola poskytuje zľavy z príspevkov:
a. prvé dieťa (žiak EZŠ) suma 25,00 € mesačne
b. druhé dieťa (žiak EZŠ) suma 15,00 € mesačne
c. tretie a ďalšie dieťa (žiak EZŠ) suma 5,00 € mesačne
d. zákonný zástupca – samoživiteľ rodiny suma 10,00 € mesačne

3. Zákonný zástupca si môže vybrať jednu z možností úhrady príspevku:
a. mesačne, platba do 15. dňa v danom mesiaci
b. polročne, 5-násobok mesačného príspevku prvá platba do 15. 10. 2023, druhá platba do 15. 02. 2024
c. ročne, 10-násobok mesačného príspevku (napr.: 1 x 250,00 €), platba do 15. 10. 2023

4. Platba príspevku na vzdelávanie sa realizuje iba bezhotovostným spôsobom:
    bankové spojenie: Tatra banka
    číslo účtu: SK3511000000002947135839
    variabilný symbol: individuálny – pridelený školou – dostupný na EduPage EZŠ
    konštantný symbol: 055
    špecifický symbol: ročník (napr. 1), ktorý žiak v škole navštevuje v školskom roku 2023/2024
    správa pre prijímateľa: meno a priezvisko ŽIAKA

5. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok na vzdelávanie, bude na nezaplatenie úhrady upozornený. V prípade, že ani po upozornení nebude realizovaná platba, žiak stráca nárok na svoju účasť na mimoškolských aktivitách školy (lyžiarsky výcvikový kurz, škola v prírode, jazykovo-poznávací pobyt v zahraničí, školské výlety a iné).

6. Smernica nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2023

___________________________
Bratislava, 04. 08. 2023 PaedDr. Anna Pukajová, riaditeľka EZŠ