Vízia školy

Štúdiom u nás žiaci získajú:

1. Vedomosti z najrôznejších oblastí ľudskej činnosti – spoločenských, prírodných a humanitných viet, vrátane dobrej znalosti cudzieho jazyka.

2. Vzdelanie a rozhľad rozširujúce obzory a osvojenie skutočných hodnôt v živote mladého človeka.

3. Úctu k životu ako súčasť Božieho stvorenia uvedomenie si potreby ochrany človeka a prírody okolo nás.

4. Perspektívu v kontinuálnom pokračovaní v štúdiu na päťročnom bilingválnom programe Evanjelického lýcea prípadne na inej strednej škole na Slovensku alebo v zahraničí.

5. Radosť života vďaka úspechom dosiahnutým vlastným schopnosťami v pokojnej a pracovnej atmosfére, priateľstvám, pestrým školským a mimoškolským aktivitám.