Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Vízia školy

 • vychovávať a vzdelávať žiakov v súlade s princípmi a zásadami Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,
 • zabezpečovať všestranný rozvoj osobnosti žiakov s prihliadnutím na ich vstupný potenciál a individuálne osobitosti vo vzťahu k učeniu sa,
 • podporovať obohacovanie výchovy a vzdelávania prostredníctvom rôznorodých aktivít,
 • podporovať talent a nadanie žiakov,
 • podporovať záujmovú činnosť žiakov vo všetkých oblastiach,
 • prezentovať talent a nadanie žiakov na mimoškolských súťažiach, olympiádach – motivovať žiakov k prezentovaniu svojich úspechov
 • podporovať profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov,
 • zabezpečiť všetky podmienky učiteľov a žiakov na nerušené vyučovanie,
 • inovovať digitálne technológie v triedach,
 • aktívna spolupráca s verejnosťou v oblasti duchovnej, kultúrnej a spoločenskej, vedeckej, športovej a i.,
 • zabezpečiť bezproblémové prevádzkovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy v súvislosti s požiadavkou platenia vysokej finančnej čiastky za budovu, v ktorej sídli EZŠ.