Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Stanovy

Článok I.

Názov a sídlo

 

Názov občianskeho združenia: Rada rodičov Palisády 57 

Sídlo občianskeho združenia: Palisády 57, 811 06 Bratislava, mestská časť Staré Mesto

IČO: 31812929

DIČ: 2021690550

Registračné číslo: VVS/1-900/90-4640

 

 

Článok II.

Právna forma

 

Občianske združenie Rada rodičov Palisády 57 (ďalej len združenie) je právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, založenou v súlade s ustanoveniami zákona číslo  83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Občianske združenie  Rada rodičov Palisády 57  je spôsobilé mať práva a povinnosti, ako aj vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

 

V právnych vzťahoch vystupuje občianske združenie Rada rodičov Palisády 57  svojim vlastným menom a za svoje záväzky zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia občianskeho združenia Rada rodičov Palisády 57  nijakým spôsobom nezodpovedajú a neručia za jeho záväzky.

 

 

Poslanie a úlohy združenia

 

 1. Združenie je dobrovoľným občianskym združením, ktoré vzniklo za účelom združovania občanov podporujúcich spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 v Bratislave. Cieľom je zabezpečiť kvalitné pôsobenie na žiakov, založené na princípoch demokracie a humanizmu.
 2. Združenie bude podporovať uplatňovanie nových prvkov a vytváranie podmienok pre skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania. Aktívne sa bude zúčastňovať riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, na ochrane zdravia, podpore zdravého telesného a psychického vývinu. Združenie bude vštepovať žiakom duchovné a morálne hodnoty v duchu evanjelického augsburského vierovyznania.

 

 1. V spolupráci s pedagógmi bude organizovať mimoškolskú výchovu formou výletov, športových podujatí, exkurzií a pod.

 

 1. Združenie a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vlastnými stanovami.
 2. Združenie bude zabezpečovať:
 • ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO, s dôrazom na rešpektovanie osobnosti dieťaťa,
 • ochranu záujmov rodičov, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu detí v zmysle zákona o rodine,
 • ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám i jednotlivcom.

 

 1. Združenie bude:
 • podporovať úsilie vedenia školy, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovnovzdelávacom procese najmä tým, že:
 • aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a vytváranie podmienok pre skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
 • zúčastňuje sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, na ochrane zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
 • vštepuje kresťanské duchovné a morálne hodnoty v duchu evanjelického augsburského vyznania vierovyznania v koordinácii so zriaďovateľom, presbyterstvom Západného dištriktu a cirkevnými zbormi v Bratislavskom senioráte,
 • pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní školských výletov, exkurzií, športových podujatí a pod.,
 • spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania žiakov, ochrany životného prostredia a podmienok ich pobytu v školských zariadeniach,
 • spolupracuje pri vyhľadávaní vhodných sponzorov z radov organizácií a jednotlivcov, domácich i zo zahraničia s cieľom prospešnosti pre výuku žiakov a život školy,
 • ďalšia činnosť pri riešení úloh, ktoré určí členská schôdza.

 

 1. Pri plnení ustanovených úloh združenie spolupracuje s pedagógmi, odborníkmi a dobrovoľníckymi pracovníkmi.
 2. Združenie môže vykonávať aj iné činnosti, pokiaľ tieto prispievajú k riadnemu hospodáreniu a využívaniu prostriedkov v spojitosti s účelom rady rodičov a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Na dosiahnutie realizácie svojich úloh môže združenie uzavrieť s inými občianskymi združeniami zmluvy o súčinnosti podľa § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

 

Článok IV.

Hospodárenie združenia

 1. Majetok vo vlastníctve združenia tvoria:

 

 1. Členské príspevky.
 2. Dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.
 3. Výnosy z akcií rady rodičov a úroky z peňažných prostriedkov uložených na bankovom účte.
 4. Iné príjmy, ktorých zdroj je v súlade s právnymi predpismi.

 

 1. Členské príspevky majú byť uhradené do 30. novembra na bankový účet združenia . Výška príspevku na bežný školský rok je viazaná na počet detí člena združenia.

 

Príspevok je určovaný na jedno dieťa,  stanoví sa na prvom zasadnutí  výkonného výboru na začiatku školského roka.

 

Osamelí rodičia, rodičia v hmotnej núdzi alebo rodičia viacerých detí môžu písomne požiadať o zníženie príspevku. O znížení príspevku rozhodne výkonný výbor.

 

Členský príspevok je identifikovaný  najmä variabilným symbolom, ktorý je pridelený dieťaťu na začiatku školského roka. Pri úhrade je potrebné uviesť tiež meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

 

 1. Peňažné dary a iné príjmy sa evidujú na osobitnom zozname.

 

 1. Peňažné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežnom účte a v hotovosti v pokladnici združenia.

 

 1. Podpisové právo má predseda výkonného výboru rady rodičov a pokladník.

 

 1. Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje  výkonný výbor združenia na obdobie jedného školského roka.

 

 1. Za hospodárenie združenia zodpovedá predseda výkonného výboru, ktorý má podpisové právo na čerpanie prostriedkov združenia spolu s jedným členom výboru.

 

 1. Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade s osobitným právnym predpisom.

 

 

 

Článok V.

Členstvo a orgány združenia

Členstvo v združení vzniká zápisom do zoznamu členov združenia. Vykonáva sa spravidla na prvej schôdzi triednej rady.

 

Základné práva a povinnosti člena

 1. Člen združenia má právo:

 

 1. zúčastňovať sa rokovania členskej schôdze a hlasovať na nej,
 2. voliť orgány rady rodičov a byť zvolený,
 3. vyjadrovať sa prostredníctvom rady rodičov k práci školy, podávať podnety, návrhy a kritické pripomienky, požadovať vysvetlenia a riešenia,
 4. byť informovaný ako sa pripomienky v práci školy uplatňujú.

 

 1. Člen združenia má tieto povinnosti:

 

 1. zaplatiť príspevok vo výške určenom členskou schôdzou a v stanovenom termíne,
 2. podieľať sa na činnosti rady rodičov,
 3. dodržiavať Stanovy občianskeho združenia Rady rodičov Palisády 57.

 

Zánik členstva

Členstvo v združení zaniká:

 1. odchodom žiaka zo školy a vyradením zo zoznamu členov združenia,
 2. vylúčením žiaka zo školy,
 3. úmrtím člena,
 4. zánikom združenia.

 

 

Pri zániku členstva v združení akýmkoľvek spôsobom, nemá člen nárok na vrátenie príspevku.

 

 

Článok VI.

Orgány združenia

 

Orgány združenia tvoria:

 1. členská schôdza
 2. výkonný výbor
 3. triedna rada
 4. revízor

Členská schôdza

 1. Členská schôdza združenia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.
 2. Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor, s návrhom programu, najmenej 7 dní vopred.
 3. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí prijímanie a zmeny stanov, voľba a odvolávanie orgánov združenia, voľba revízora, rozhodovanie o zrušení združenia.

 

 1. Ak tieto stanovy neurčujú inak, členská schôdza schváli rozhodnutie, ak zaň hlasovala
  nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

 1. Pri hlasovaní uplatnia členovia za všetky svoje deti, navštevujúce Evanjelickú základnú školu, jeden hlas.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánom. Predseda výkonného výboru je štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene združenia.

 

 1. Predsedu a dvoch podpredsedov (za 1. stupeň ZS a 2. stupeň ZS) výkonného výboru volia zástupcovia triednej rady.

 

 1. Výkonný výbor je tvorený jedným zástupcom z každej triednej rady Evanjelickej základnej školy, ktorého si triedna rada zvolila a má dôveru rodičov. Ďalším členom je predseda a pokladník.
 2. Do pôsobnosti výkonného výboru patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach s výnimkou tých, pri ktorých si rozhodovanie vyhradila členská schôdza.

 

 1. Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi, riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.

 

 1. Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda, s návrhom programu, najmenej 7 dní vopred.

 

 1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

 1. Výkonný výbor schváli rozhodnutie, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

 1. Zasadnutie výkonného výboru sa môže v odôvodnených prípadoch uskutočniť aj cez videokonferenciu. Výkonný výbor môže prijímať uznesenia aj na základe hlasovania „per rollam“ alebo realizovať elektronické pripomienkovanie; hlasovanie „per rollam“ je hlasovaním mimo zasadnutia, a to formou elektronickej pošty, hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu.

 

Triedna rada

 1. Triedna rada je základný článok organizačnej štruktúry rady rodičov. Prerokúva aktuálne a sporné otázky výchovy a vzdelávania žiakov, organizuje výlety, športové podujatia a ostatné aktivity v spolupráci s triednym učiteľom.

 

 1. Triedna rada si volí svojho predsedu, pokladníka a zapisovateľa.

 

 1. Zvolený predseda zastupuje triednu radu vo výkonnom výbore a informuje triednu radu
  o činnosti výkonného výboru.

 

Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

 

 1. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo výkonnom výbore.

 

 1. Revízor kontroluje hospodárenie rady rodičov, upozorňuje výkonný výbor na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje aj dodržiavanie stanov.

 

 1. Revízor navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze, ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia.

 

 

Článok VII.

Zrušenie združenia

 

 1. Združenie sa zrušuje:

 

 1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,

 

 1. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 

 1. O zrušení združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Po ukončení likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz občianskeho združenia z registra mimovládnych

neziskových organizácií.

 

Článok VIII.

Spoločné ustanovenia

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a iných všeobecne záväzných predpisov.

 

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vzatia zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Šebestová

predsedníčka

OZ Rada rodičov Palisády 57

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 21.9.2022

 

Stanovy vo formáte PDF si stiahnite tu. (pdf)