Stanovy

Občianske združenie: Rada rodičov Palisády 57 (ďalej len združenie)

Sídlo: Palisády 57, 811 06 Bratislava

PRVÁ ČASŤ

Poslanie, úlohy a hospodárenie združenia

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Združenie je dobrovoľným občianskym združením vzniknutým a pôsobiacim v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktoré vzniklo za účelom združovania občanov podporujúcich spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na žiakov, založené na princípoch demokracie a humanizmu. Združenie bude podporovať uplatňovanie nových prvkov a vytváranie podmienok pre skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania. Aktívne sa bude zúčastňovať riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, na ochrane zdravia, podpore zdravého telesného a psychického vývinu. Združenie bude vštepovať žiakom duchovné a morálne hodnoty v duchu evanjelického a.v. vierovyznania. V spolupráci s pedagógmi bude organizovať mimoškolskú výchovu formou výletov, športových podujatí, exkurzií a pod.
 2. Združenie a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vlastnými stanovami.

Článok 2

Úlohy združenia

Združenie bude zabezpečovať:

 • ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO, s dôrazom na rešpektovanie osobnosti dieťaťa,
 • ochranu záujmov rodičov, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu detí v zmysle zákona o rodine,
 • ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám i jednotlivcom.

Združenie bude podporovať:

úsilie vedenia školy, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovnovzdelávacom procese najmä tým, že:

 • aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a vytváranie podmienok pre skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
 • zúčastňuje sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, na ochrane zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
 • vštepuje kresťanské duchovné a morálne hodnoty v duchu evanjelického a.v. vierovyznania v koordinácii so zriaďovateľom, Presbyterstvom Západného dištriktu a Bratislavským cirkevným zborom,
 • pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní školských výletov, exkurzií, športových podujatí a pod.,
 • spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania žiakov, ochrany životného prostredia a podmienok ich pobytu v školských zariadeniach,
 • spolupracuje pri vyhľadávaní vhodných sponzorov z radov organizácií a jednotlivcov, domácich i zo zahraničia s cieľom prospešnosti pre výuku žiakov a život školy,
 • ďalšia činnosť pri riešení úloh, ktoré určí členská schôdza.


Pri plnení ustanovených úloh rada rodičov spolupracuje s pedagógmi, odborníkmi a dobrovoľnými pracovníkmi rady rodičov.

Rada rodičov môže vykonávať aj iné činnosti, pokiaľ tieto prispievajú k riadnemu hospodáreniu a využívaniu prostriedkov v spojitosti s účelom rady rodičov a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Na dosiahnutie realizácie svojich úloh môže zduženie uzavrieť s inými občianskymi združeniami zmluvy o súčinnosti podľa § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Článok 3

Hospodárenie združenia

 1. Majetok vo vlastníctve rady rodičov tvoria:
  1. príspevky, dary, výnosy z akcií rady rodičov a úroky z peňažných prostriedkov uložených na bankovom účte,
  2. iné príjmy, ktorých zdroj je v súlade s právnymi predpismi.
 2. Príspevky sú vyberané do 30. septembra. Príspevky vyberá pokladník triednej rady. Výška príspevku na bežný školský rok je viazaná na počet detí člena združenia. Príspevok je určovaný na jedno dieťa stanoví sa na prvom zasadnutí výboru združenia rady rodičov.
  V prípade, že triedna rada rozhodne o zvýšení príspevku na bežný školský rok, použitie rozdielu je v právomoci triednej rady.
  Príspevky odovzdá pokladník triednej rady pokladníkovi výboru rady rodičov s menným zoznamom prispievateľov.
  Peňažné dary sa evidujú na osobitnom zozname.

  Peňažné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežnom účte. Podpisové právo má predseda výboru rady rodičov a pokladník.
 3. Rada rodičov hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje členská schôdza na obdobie jedného kalendárneho roka.
 4. Za hospodárenie rady rodičov zodpovedá predseda výboru rady rodičov, ktorý má podpisové právo pre čerpanie prostriedkov rady rodičov spolu s jedným členom výboru rady rodičov.
 5. Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade s osobitným právnym predpisom.


DRUHÁ ČASŤ

Členstvo v združení

Článok 4

Vznik členstva v združení

 1. Členstvo v združení vzniká zápisom do zoznamu členov rady rodičov. Vykonáva sa
  spravidla na prvej schôdzi triednej rady.

Článok 5

Základné práva a povinnosti člena

 1. Člen rady rodičov má právo:
  • zúčastňovať sa rokovania členskej schôdze a hlasovať na nej,
  • voliť orgány rady rodičov a byť zvolený,
  • vyjadrovať sa prostredníctvom rady rodičov k práci školy, podávať podnety, návrhy a kritické pripomienky, požadovať vysvetlenia a riešenia,
  • byť informovaný ako sa pripomienky v práci školy uplatňujú.
 2. Člen rady rodičov má tieto povinnosti:
  • zaplatiť príspevok vo výške a v termíne aktuálne určenom členskou schôdzou,
  • podieľať sa na činnosti rady rodičov,
  • dodržiavať Stanovy Rady rodičov Palisády 57.

Článok 6

Zánik členstva

Členstvo v rade rodičov zaniká:

 • vystúpením člena z rady rodičov,
 • vylúčením člena z rady rodičov,
 • úmrtím člena,
 • zánikom združenia.
 1. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia člena ku dňu, ktorý uvedie vo svojom oznámení, alebo zápisom o zániku triednej rady, spravidla na poslednej schôdzi triednej rady.
 2. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov. Na odvolanie proti rozhodnutiu o vylúčení sa primerane použije ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb.
 3. Pri zániku členstva v rade rodičov akýmkoľvek spôsobom, nemá člen nárok na vrátenie príspevku.


TRETIA ČASŤ

Organizácia a riadenie združenia

Článok 7

Orgány združenia

Orgány združenia sú:

 1. členská schôdza
 2. výbor rady rodičov
 3. triedna rada
 4. revízor

Výbor rady rodičov tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení na triednych radách a majú dôveru rodičov. Výbor prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania žiakov a všetky dôležité otázky týkajúce sa žiakov a rodičov celej školy. Rieši pripomienky rodičov. Koordinuje činnosť triednych rád.
Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza.

Článok 8

Členská schôdza

 1. Členská schôdza rady rodičov sa nachádza podľa potreby, najmenej raz za rok.
 2. Členskú schôdzu zvoláva výbor združenia, s návrhom programu, najmenej 7 dní vopred.
 3. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí prijímanie a zmeny stanov, voľba a odvolávanie orgánov rady rodičov, voľba predsedu a revízora, rozhodovanie o vzniku, zlúčení a zániku rady rodičov, schvaľovanie rozpočtu.
 4. Ak tieto stanovy neurčujú inak, členská schôdza schváli rozhodnutie, ak zaň hlasovala
  nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Článok 9

Výbor združenia

 1. Výbor rady rodičov je štatutárnym a výkonným orgánom rady rodičov, v mene ktorého navonok koná jeho predseda a jeden člen výboru rady rodičov.
 2. Výbor rady rodičov je tvorený jedným zástupcom z každej triednej rady Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea, ktorého si triedna rada zvolila a má dôveru rodičov. Ďalším členom je predseda a pokladník.
 3. Do pôsobnosti výboru rady rodičov patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach s výnimkou tých, pri ktorých si rozhodovanie vyhradila členská schôdza.
 4. Výbor rady rodičov je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi, riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.
 5. Pre zvolávanie, uznášanie sa, rozhodovanie a hlasovanie vo výbore platia primerané ustanovenia čl. 8 týchto stanov.

Článok 10

Triedna rada

 1. Triedna rada je základný článok organizačnej štruktúry rady rodičov. Prerokúva aktuálne a sporné otázky výchovy a vzdelávania žiakov, organizuje výlety, športové podujatia a ostatné aktivity v spolupráci s triednym učiteľom.
 2. Triedna rada si volí svojho predsedu, pokladníka a zapisovateľa.
 3. Zvolený predseda zastupuje triednu radu vo výbore rady rodičov a informuje triednu radu o činnosti výboru.

Článok 11

Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán rady rodičov, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo výbore rady rodičov.
 3. Revízor kontroluje hospodárenie rady rodičov, upozorňuje výbor rady rodičov na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje aj dodržiavanie stanov.
 4. Revízor navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze, ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Zánik združenia

Článok 12

Zánik združenia

 1. Rada rodičov zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR podľa § 12 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 2. O zániku rady rodičov jej zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.
  Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok 13

Spoločné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a iných všeobecne záväzných predpisov.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra SR.

Stanovy vo formáte PDF si stiahnite tu. (pdf)