Podporné orgány ZŠ

Rada školy
Pôsobnosť a poslanie rady školy
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov, žiakov a ostatných zamestnancov školy v oblasti evanjelickej a. v. výchovy a vzdelávania.
Rada školy je orgánom, ktorý pomáha riaditeľovi školy pri materiálnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, pri zabezpečovaní a výkone špecifických služieb, právnych, ekonomických, podnikateľských a iných.

Činnosť rady školy
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením zriaďovateľovi,
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k  návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov,
e) predkladá zriaďovateľovi vyjadrenie:

  • k návrhom na počty prijímaných žiakov,
  • k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
  • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  • k návrhu rozpočtu,
  • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
  • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z.
  • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
  • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročnému vyhodnoteniu koncepcie,
  • k informácii o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.