Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Voľby členov Rady školy z rodičov Evanjelickej základnej školy

 

 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

budú voľby členov Rady školy z rodičov Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava organizované  

dňa 9. novembra 2021 v čase:

  1. stupeň 15:30 hod.
  2. stupeň 16:30 hod.

V prípade, že o 15:30 hod./16:30 hod. nebude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, 2. kolo volieb sa bude konať v čase: 1. stupeň 15:45 hod. a 2. stupeň 16:45 hod.

Svoje návrhy, prípadne záujem, aspoň päť viet o Vás príp. Vašej motivácii stať sa členom Rady školy, fotografiu so súhlasom s uverejnením fotografie na webovom sídle školy a súhlas s kandidatúrou na člena rady školy pri Evanjelickej základnej škole v Bratislave (v prílohe) pošlite elektronicky na e-mail riaditelka@ezs.ba.  Zoznam kandidátov zo strany rodičov, ktorí sa budú uchádzať o členstvo v Rade školy Evanjelickej základnej školy v Bratislave bude uzavretý dňa

  1. novembra 2021.

Voľby členov budú realizované tajným hlasovaním.

Zo zoznamu kandidátov je potrebné zakrúžkovať maximálne 4 rodičov školy. Prví štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stanú členmi rady školy.

Svoju účasť na voľbách potvrdíte podpisom do prezenčnej listiny.

 

  1. 10.2021

 

 

Mgr. Simona Danišová

poverená riadením školy

 

Oznam o voľbách

 

Súhlas dotknutej osoby

 

Súhlas s kandidatúrou do RŠ

 

Výzva zriaďovateľa na vykonanie voľby členov rady školy

Zdieľať:

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť
Neprehliadnite

Viac na preskúmanie

Riaditeľské voľno

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o

Zápis prvákov do základnej školy

V týchto dňoch prebiehajú zápisy budúcich prvákov. Ako sa na tento významný deň pripravujú? Podľa čoho si ich rodičia vyberajú školu? V reportáži týždňa sa