V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

budú voľby členov Rady školy z rodičov Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava organizované  

dňa 9. novembra 2021 v čase:

  1. stupeň 15:30 hod.
  2. stupeň 16:30 hod.

V prípade, že o 15:30 hod./16:30 hod. nebude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, 2. kolo volieb sa bude konať v čase: 1. stupeň 15:45 hod. a 2. stupeň 16:45 hod.

Svoje návrhy, prípadne záujem, aspoň päť viet o Vás príp. Vašej motivácii stať sa členom Rady školy, fotografiu so súhlasom s uverejnením fotografie na webovom sídle školy a súhlas s kandidatúrou na člena rady školy pri Evanjelickej základnej škole v Bratislave (v prílohe) pošlite elektronicky na e-mail riaditelka@ezs.ba.  Zoznam kandidátov zo strany rodičov, ktorí sa budú uchádzať o členstvo v Rade školy Evanjelickej základnej školy v Bratislave bude uzavretý dňa

  1. novembra 2021.

Voľby členov budú realizované tajným hlasovaním.

Zo zoznamu kandidátov je potrebné zakrúžkovať maximálne 4 rodičov školy. Prví štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stanú členmi rady školy.

Svoju účasť na voľbách potvrdíte podpisom do prezenčnej listiny.

 

  1. 10.2021

 

 

Mgr. Simona Danišová

poverená riadením školy

 

Oznam o voľbách

 

Súhlas dotknutej osoby

 

Súhlas s kandidatúrou do RŠ

 

Výzva zriaďovateľa na vykonanie voľby členov rady školy

Zdieľať:

Facebook
WhatsApp
Email
Vytlačiť

Obsah

Neprehliadnite

Viac na preskúmanie

IDE O ŽIVOT, POMÔŽME PROSÍM!

Milí rodičia, priatelia, sestry a bratia, život v rodine jedného žiaka našej Evanjelickej základnej školy sa koncom novembra dramaticky zmenil. Otcovi troch detí a jedinému živiteľovi

Slávnostné služby božie 9. januára 2023

Kalendárny rok 2023 sme privítali 9. januára 2023 slávnostnými službami Božími v Novom kostole na Legionárskej. Po Bohoslužbe boli v predmetových súťažiach a olympiádach úspešní

Exkurzia 1.A: Hrad Devín

Program: Týždeň pre deti Veľmi radi sa zapájame do zaujímavých, pre nás užitočných aktivít a preto nám možnosť navštíviť hrad Devín nemohla ujsť.     

Cesta mlieka I.

Žiaci 1.A triedy sa s radosťou zapojili do projektového vyučovania – Cesta mlieka I. Téma nás veľmi zaujala, dozvedeli sme sa množstvo užitočných a zaujímavých informácií.