Zápis do 1. ročníka

Zápis do prvého ročníka EZŠ

V dňoch 28. a 29. apríla 2021 (štvrtok, piatok) sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 pre školský rok 2022/2023.

Zápis bude prebiehať v nasledovnom čase:

 • dňa 4. 2022 (štvrtok) od 14:00 do 18:00
 • dňa 4. 2022 (piatok) od 14:00 do 18:00

 

Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon).

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľku školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľka školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne (CPPPaP).

 

Povinná školská dochádzka je 10 – ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok proti § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Škola je zriadená Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. Evanjelické náboženstvo je povinným predmetom, predmet etika sa na našej škole nevyučuje

Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
 • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
 • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

 

Na zápis si treba priniesť so sebou:

 • rodný list dieťaťa
 • krstný list dieťaťa, respektíve potvrdenie registrovanej cirkvi o aktívnej príslušnosti
 • osobné údaje zákonných zástupcov, občiansky preukaz
 • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka tieto možnosti:

 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • výchovu v duchu učenia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
 • výučbu s využitím moderných prostriedkov (dataprojektor, interaktívne tabule, tablety)
 • využitie multifunkčnej modernej školskej knižnice
 • výučbu informatiky v kvalitne vybavenej počítačovej učebni
 • výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení, pobyty v škole v prírode
 • možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a projektov
 • možnosť navštevovať záujmové krúžky priamo v budove školy (Súkromná umelecká základná školy, Krúžky v škole, Brick by brick, záujmové krúžky kmeňových učiteľov
 • Školský klub detí (ranný od 7,00 hod. a poobedný do 17,00 hod.)
 • v rámci ŠKD plavecký výcvik, kurz korčuľovania
 • spolupráca s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava I.

 

Vyplniť prihlášku Tu !