Učitelia

Zoznam učiteľov:

Mgr. Eva Šallingová: eva.sallingova@ezs.ba,  (dejepis, biológia, občianska náuka)
Mgr. Ľuboslava Žitňanová: luboslava.zitnanova@ezs.ba,  (hudobná výchova, nemecký jazyk, evanjelické náboženstvo)
Mgr. Janko Svetlík: janko.svetlik@ezs.ba (telesná výchova)
Mgr. Iveta Šimove: iveta.simove@ezs.ba,  (anglický jazyk)
Mgr. Eva Adamove: eva.adamove@ezs.ba, (slovenský jazyk, nemecký jazyk)
Mgr. Simona Danišová: simona,danisova@ezs.ba, (anglický jazyk)
Mgr. Karolína Konopeusová: karolina.konopeusova@ezs.ba, (evanjelické           náboženstvo)
Mgr. Danijela Jagošová: danijela.jagosova@ezs.ba, (evanjelické náboženstvo, výtvarná výchova, technika)
Mgr. Hedviga Valková: hedviga.valkova@ezs,ba, (I. stupeň, matematika – 5.A)                                                                                                            Mgr. Petra Palkovičová: petra.palkovicova@ezs.ba, (I. stupeň, geografia)
Mgr. Lucia Porvazníková: lucia.porvaznikova@ezs.ba, (I. stupeň)
PaedDr. Anna Pukajová: anna.pukajova@ezs.ba, (I. stupeň)


Zoznam vychovávateľov:

Mgr. Judita Horváthová: judita.horvathova@ezs.ba, Vedúca ŠKD
Mgr. Zuzana Krnová: zuzana.krnova@ezs.ba,  
Bc. Miroslav Hlinka: miroslav.hlinka@ezs.ba,