Učitelia

Zoznam učiteľov:

 Mgr. Eva Šallingová: eva.sallingova@ezs.ba,  (dejepis, biológia, občianska náuka)
 Mgr. Ľuboslava Žitňanová: luboslava.zitnanova@ezs.ba,  (hudobná výchova, nemecký jazyk, evanjelické náboženstvo)
 Mgr. Janko Svetlík: janko.svetlik@ezs.ba (telesná výchova)
 Mgr. Iveta Šimove: iveta.simove@ezs.ba,  (anglický jazyk)
 Mgr. Eva Adamove: eva.adamove@ezs.ba, (slovenský jazyk, nemecký jazyk)
 Mgr. Simona Danišová: simona.danisova@ezs.ba, (anglický jazyk)
 Mgr. Karolína Konopeusová: karolina.konopeusova@ezs.ba, (evanjelické náboženstvo)
 Mgr. Danijela Jagošová: danijela.jagosova@ezs.ba, (evanjelické náboženstvo, výtvarná výchova, technika)
 Mgr. Hedviga Valková: hedviga.valkova@ezs.ba, (I. stupeň, matematika – 5.A)
 PaedDr. Anna Pukajová: anna.pukajova@ezs.ba, (I. stupeň)                                                                                                                                       
 Mgr. Petra Palkovičová: petra.palkovicova@ezs.ba, (I. stupeň, geografia)                                                                                                             RNDr. Ján Goč: jan.goc@ezs.ba, (chémia)                 

RNDr. Vladimír Kukliš: vladimir.kuklis@ezs.ba, (matematika)                                                                                                                                       Bc. Ján Briežnik: jan.brieznik@ezs.ba, (matematika)        


Zoznam vychovávateľov:

Mgr. Judita Horváthová: judita.horvathova@ezs.ba, Vedúca ŠKD
Mgr. Zuzana Krnová: zuzana.krnova@ezs.ba,  
Bc. Miroslav Hlinka: miroslav.hlinka@ezs.ba,                                                                                                                                                                    Mgr. Lenka Mikasová: lenka.mikasova@ezs.ba,

Kontakt ŠKD tel. č.: 0950/862890